//////

W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W dziedzi­nie ochrony środowiska EBOR dostarcza dla NFI potrzebną wiedzę w zakresie prawa, a także skutków niestosowania się do obowiązują­cego ustawodawstwa, płacenia kar i ryzyka związanego z odpowie­dzialnością za środowisko. Zgodnie ze swoim statutem EBOR może oferować kredytowanie kapitałowe, a także udzielać kredytów i gwarancji. Takie finan­sowanie może być oferowane bezpośrednio, w przypadku dużych kredytobiorców, lub za pośrednictwem funduszy kapitałowych lub banków w przypadku mniejszych kredytobiorców. Początkowo nie przewidywano, aby przedsiębiorstwa objęte NFI wymagały znaczącej restrukturyzacji i w związku z tym nie miały one pełnić roli inwes­tora kapitałowego w stosunku do przedsiębiorstw, którymi zarządza­ją.

Leave a Reply