//////

Rolnictwo jako biznes

Jakie warunki musi spełniać produkt, któremu nadano znak bezpieczeństwa?

Głównym warunkiem, by nadać znak bezpieczeństwa musi być – jak sama nazwa znaku wskazuje – bezpieczeństwo danego produktu. Musi on posiadać wszelakie certyfikaty świadczące o tym, że produkt faktycznie jest bezpieczny. Produkt, któremu nadano znak towarowy musi być:
• Dobrze oznakowany,
• Powinien zawierać dokładną, wyczerpującą i dobrą instrukcję obsługi,
• Powinien spełniać normy techniczne i technologiczne świadczące o bezpieczeństwie i dobrej jakości produktu,
• Powinien być trwały, niezawodny, dobry jakościowo, użyteczny.

To, czy produkt spełnia wszystkie te wymogi sprawdza specjalnie powołana komisja, która składa się ze specjalistów. W skład takiej komisji wchodzą nie tylko członkowie, przedstawiciele KRUS lecz również ministerstwa (przynajmniej dwóch ministerstw), instytutów naukowych, organizacji.

Jak można uzyskać znak bezpieczeństwa?

Nie jest prosto uzyskać znak bezpieczeństwa nadawany przez KRUS. Konieczne jest spełnienie wszelakich zasad i warunków. Nie jest więc tak, że znak bezpieczeństwa uzyskuje każdy. Są dwie możliwości uzyskania znaku bezpieczeństwa:
• Zwrócenie się z prośbą o nadanie takowego znaku do KRUSU (wnioskować o to mogą producenci, rolnicy, sprzedawcy, związku zawodowe),
• Decyzja o nadaniu znaku bezpieczeństwa wynikająca z inicjatywy KRUS, bez wnioskowania o nadanie znaku przez producenta.

Jaki jest cel nadawania znaku bezpieczeństwa?

Znak bezpieczeństwa KRUS – u nadawany jest w określonym celu. Cel taki jest ściśle określony, jest nim:
• Informacja dla osoby nabywającej dany produkt, dla rolnika, że produkt, który oznakowany jest znakiem bezpieczeństwa KRUS jest bezpieczny w użytkowaniu, bezpieczniejszy niż inne produkty, które takiego znaku nie posiadają,
• Poświadczenie przez wiarygodną instytucję (przez KRUS), że kupując dany produkt jesteśmy bezpieczni, produkt posiada wszelakie homologacje, jest produktem sprawdzonym,
• Producent może promować swój produkt wykorzystując nadany mu znak bezpieczeństwa KRUS.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Niestety, nawet w tak trudnych dla nas chwilach, jak Śmierć naszych bliskich konieczne jest zachowanie pewnych formalności. Nie jest to dla nas łatwe lecz nie ominiemy w żaden sposób takich zasad. Wszystko musi odbywać się zgodnie z przepisami, zgodnie z wyznaczonymi normami.
Jeżeli chcemy otrzymać zasiłek pogrzebowy konieczne jest złożenie w KRUS –ie pewnych dokumentów. Są to:
• Skrócony odpis aktu zgonu,
• Oryginalne rachunki poświadczające poniesienie kosztów pogrzebu,
• Dokumenty poświadczające pokrewieństwo lub powinowactwo, są to:
• Akty stanu cywilnego,
• Dowód osobisty,
• W niektórych przypadkach konieczne będzie zaświadczenie Policji lub Prokuratury o odnalezieniu zwłok, odpis zupełny aktu zgonu.

W przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy więc zapoznać się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu. Niestety wykonanie takich zadań związanych z formalnościami jest czasochłonne. By uzyskać zasiłek pogrzebowy konieczne jest odwiedzenie różnych instytucji, chociażby po to, by niezbędne zaświadczenia uzyskać.

Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Kwoty wszystkich zasiłków, dodatków i świadczeń są ściśle określone. O tym, jaka jest wysokość konkretnego świadczenia można dowiedzieć się z różnych źródeł, w tym chociażby ze strony internetowej KRUS –u. Na dzień dzisiejszy kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł.
Osoba, która poniosła koszty pogrzebu ma określony czas na to, by z takowych kosztów rozliczyć się i tym samym otrzymać zasiłek pogrzebowy. Okres po jakim wygasa możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zasiłku pogrzebowego to 12 miesięcy. Mamy więc rok czasu na to, by taki wniosek złożyć do odpowiedniego urzędu, rozliczyć się z kosztów poniesionych na pogrzeb oraz by zasiłek pogrzebowy uzyskać.